top of page

algemene voorwaarden

 

1. Geldigheid en doel:

Deze Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op elke factuur dat door Wablaf wordt opgesteld voor elke dienstverlening en zijn bij schriftelijke goedkeuring (of via e-mail) van de offerte meteen van toepassing*. Wablaf zet zich in om mensen en honden met een verhaal dichter bij elkaar te brengen aan de hand van een begeleidingstraject en de daarbij horende activiteiten. Daarnaast voorziet zij workshops en individuele training sessies die hetzelfde doel beogen. 

 

2. Betrokkenheid, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid:

Bovenstaande vraagt van de klant een actieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het bereiken van het in het begeleidingsplan omschreven doel, dan wel voor het werken aan de aangegeven punten ter verbetering. De klant is zich ervan bewust dat geen garantie kan worden gegeven voor de te behalen doelen. Wablaf spant zich in om de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Wablaf kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van zowel directe als indirecte schade. De klant is  zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid voor de te behalen resultaten. Bij eventuele klachten, gelieve u te richten naar info@wablaf.be. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van Dendermonde bevoegd.

 

3. Sessies & werkwijze:

Op voorhand wordt met de klant schriftelijk afgesproken uit hoeveel sessies een traject bestaat. De sessies vinden plaats op een in gezamenlijk overleg vastgestelde locatie. Het vastgelegde traject kan worden ingekort of uitgebreid in overleg met de klant. Bij ziekte of overmacht (weersomstandigheden, overlijden familie, …) van Wablaf of klant wordt een nieuwe afspraak gemaakt en schuift de planning op. De sessies worden pas ingepland door Wablaf na schriftelijke goedkeuring (of per e-mail) en betaling van de verzonden factuur.

 

4. Geheimhouding:

Al het materiaal, zowel schriftelijk als mondeling, dat door de klant wordt ingebracht, wordt door Wablaf vertrouwelijk behandeld. Wablaf kan bepaald beeldmateriaal uit de sessies geanonimiseerd gebruiken. Slechts na goedkeuring van de klant kan beeldmateriaal niet geanonimiseerd worden opgenomen.

 

5. Betaling:

In de schriftelijke communicatie (of per e-mail) is opgenomen wat de investering in het traject bedraagt, dit is inclusief reiskosten indien de sessies niet op de locatie van WaBlaf plaatsvinden. Het totaalbedrag vermeld op de factuur is inclusief BTW. De betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Afspraken die niet, of later dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden niet meer terugbetaald.

bottom of page